Gebruiksvoorwaarden – Apotheek W.F. van Heemskerck Duker – Hilversum

Apotheek W.F. van Heemskerck Duker

Kerkbrink 18 1211BX Hilversum Tel:035-6214141 Fax:035-6237362

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Apotheek W.F. van Heemskerck Duker. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Apotheek W.F. van Heemskerck Duker is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Apotheek W.F. van Heemskerck Duker mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Apotheek W.F. van Heemskerck Duker heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Apotheek W.F. van Heemskerck Duker u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Apotheek W.F. van Heemskerck Duker.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Apotheek W.F. van Heemskerck Duker constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Apotheek W.F. van Heemskerck Duker zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Apotheek W.F. van Heemskerck Duker zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Apotheek W.F. van Heemskerck Duker gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Apotheek W.F. van Heemskerck Duker gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Apotheek W.F. van Heemskerck Duker dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Apotheek W.F. van Heemskerck Duker, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Apotheek W.F. van Heemskerck Duker aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Apotheek W.F. van Heemskerck Duker.
5.3
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Apotheek W.F. van Heemskerck Duker gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Apotheek W.F. van Heemskerck Duker is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Apotheek W.F. van Heemskerck Duker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Apotheek W.F. van Heemskerck Duker schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.